Menu+ Zamknij
Zarezerwuj

Regulamin Osady Poli

Doba hotelowa

1. Za obsługę rezerwacji w Osadzie Poli odpowiada System Rezerwacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 98/104, 00-0837 Warszawa, NIP: 6793031925, REGON: 121189038, KRS: 0000352512. 2. Pobyt w Osadzie Poli rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
3. Domki w Osadzie Poli wynajmowane są na minimum 2 doby*.
4. Maksymalna liczba Gości w domku to 4.


Płatności i potwierdzenie rezerwacji

5. Cena za dobę jest równa cenie za Domek, nie jest zależna od ilości Gości.
6. Zameldowanie w godzinach 16:00-20:00 jest bezpłatne. Za zakwaterowanie w godzinach 20:00-22:00 obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.
7. Możliwość wcześniejszego przyjazdu przed godziną 16:00 lub opuszczenia Domku po godzinie 11:00 należy uzgodnić z Zarządcą obiektu (koszt za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 50 zł).
8. Potwierdzenie rezerwacji pobytu następuje po wpłaceniu zadatku. Kwota zadatku wynosi 40%. Zadatek należy opłacić w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji na rachunek bankowy wskazany przy dokonywaniu rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem – kwota zadatku podlega zwrotowi w wysokości 100%. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym przyjazdem, kwota zadatku nie podlega zwrotowi.
9. Kwota pozostała do zapłaty, po wpłaceniu zadatku, powinna być uregulowana w całości 3 dni przed planowanym przyjazdem – w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku, gdy rezerwacja zostaje dokonana na mniej niż 3 dni przed planowanym przyjazdem, opłata musi zostać zostać uiszczona w całości.
10. Aby otrzymać fakturę za pobyt na spółkę lub działalność gospodarczą, podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie numeru NIP w polu Wiadomość. W przeciwnym wypadku faktura zostanie wystawiona na osobę fizyczną. Faktury za pobyt wysyłane są drogą mailową na wskazany adres e-mail do 7 dni roboczych od daty wymeldowania.
11. Obowiązują ceny widoczne w Cenniku w momencie dokonywania rezerwacji (przesłane w potwierdzeniu rezerwacji). W przypadku chęci przedłużenia pobytu obowiązują ceny widoczne w Cenniku w momencie dokonywania zmian. Promocje nie działają wstecz oraz nie łączą się.
12. Wcześniejsze zakończenie pobytu w Osadzie Poli z przyczyn niezależnych od Zarządcy obiektu nie uprawnia Gości do zwrotu kwoty za niewykorzystany pobyt.
13. Zarządca obiektu ma prawo anulować nieopłaconą rezerwację w ciągu 24h od momentu rezerwacji bez podania przyczyny.


Vouchery

14. Na prośbę Gościa istnieje możliwość zakupu Vouchera kwotowego bądź Vouchera na konkretną datę pobyt w Osadzie Poli.
15. Voucher może być wykorzystany w dwóch lokalizacjach: w Koniakowie oraz w Wólce-Wojciechówek.
16. Voucher jest ważny przez 6 miesięcy od dnia zakupu Vouchera do Kupującego.
17. Należność za dokonaną rezerwację zostaje w całości pobrana z kwoty Vouchera. W przypadku, gdy kwota Vouchera przewyższa należność za rezerwacje, pozostała kwota Vouchera może być wykorzystana podczas następnego pobytu w Osadach Poli.
18. Pozostała kwota, która nie została wykorzystana w ramach Vouchera nie podlega zwrotowi na rzecz Kupującego.
19. W przypadku przedawnienia terminu ważności Vouchera, kwota nie podlega zwrotowi.
20. Voucher nie podlega zwrotowi.
21. Voucher jest wystawiany w formie elektronicznej z zastrzeżeniem punktu 10 niniejszego paragrafu.
22. Voucher jest wysyłany na maila podanego przez kupującego.
23. Na prośbę gościa Voucher może zostać wysłany w wersji papierowej.


Akceptacja zwierząt

24. Pobyt zwierząt domowych jest akceptowany wyłącznie w domku nr. 1 i 5.
25. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 50 zł za dobę. Przy dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem strony osadypoli.pl konieczne jest dodanie do rezerwacji dodatku „Pobyt zwierzaka”.
26. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do usuwania wszelkich nieczystości po swoim Pupilu w Domku oraz na terenie całej Osady.
27. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę wyceniane są przez Zarządcę obiektu. Powstałe koszty muszą zostać uregulowane przez właściciela Pupila.


Palenie tytoniu

28. W Domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania punktu regulaminu przez Gości, Goście są zobligowani do zapłacenia kary w wysokości 250 zł. Kwota jest pobierana z kaucji.


Cisza nocna

29. Na terenie Osady Poli obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.
30. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej przez innych Gości znajdujących się na terenie obiektu należy samodzielnie zgłosić incydent odpowiednim służbom/policji.


Odpowiedzialność za szkody

31. Wynajęty Domek należy pozostawić w takim stanie, w jakim Goście zastali go w dniu przyjazdu.
32. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w Domkach należy zgłaszać natychmiast Obsłudze obiektu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie Domku, zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta wg. poniższego cennika:
– sztućce (1 szt.) – 5 zł
– zastawa stołowa (1 szt.) – 10 zł
– przybory kuchenne (1 szt.) – 20 zł
– garnki, patelnie (1 szt.) – 50 zł
– tekstylia i elementy wystroju (1 szt.) – 50-100 zł
– szlafrok (1 szt.) – 200 zł
– ręczniki (1 szt.) – 50 zł
33. W dniu wyjazdu Obsługa obiektu sprawdza stan pomieszczeń. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez Obsługę przy odbiorze Domku będą rozwiązywane na drodze porozumienia z Gościem drogą mailową. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.


Wypowiedzenie pobytu

34. Osobom pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, naruszających spokój i/lub dobra innych Gości oraz nieprzestrzegających powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego, Zarządca obiektu ma prawo zakończyć pobyt w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
35. Zarządca obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia Gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec Obsługi lub innych Gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.


Bezpieczeństwo

36. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych oraz materiałów łatwopalnych.
37. Obsługa Obiektu posiada dodatkowy komplet kluczy. W przypadku nagłych awarii lub usterek Obsługa może wejść do Domku w celu ich napraw podczas nieobecności Gości po uprzednim zawiadomieniu.


Monitoring

38. Spółka stosuje monitoring wizyjny, który obejmuje cały teren nieruchomości. Monitoring pozostaje aktywny przez całą dobę.
39. Monitoring wprowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz ochrony mienia, na terenie nieruchomości.
40. Osoby uprawnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu posiadają imienne upoważnienia nadane przez Prezesa Zarządu Spółki. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony wyłącznie za zgodą i w terminie ustalonym przez Prezesa Zarządu Spółki w celach określonych w pkt 2.
41. Nagrania mogą być przekazane, na pisemny wniosek uprawnionym służbom lub organom w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy
42. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
43. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
44. Zapisy monitoringu przechowywane są przez 30 dni, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada Prezes Zarządu Spółki.
45. Informacja o monitoringu umieszczana jest w widocznym miejscu przy wjeździe do Obiektu.

Reklamacje

46. Gościom przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie papierowej na adres siedziby Zarządcy obiektu (System Rezerwacji Sp. z o.o., ul. Pańska 98 lok. 104, 00-837 Warszawa) lub lub w formie elektronicznej (kontakt@osadypoli.pl) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu.
47. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Zarządcę obiektu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania a informacja o skutku jej rozpatrzenia zostanie przesłana Gościowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej bądź adres pocztowy.
48. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana przez Zarządcę obiektu a Gość będący Konsumentem nie zgadza się z tą decyzją, może zwrócić się do Powiatowego Rzecznika Konsumenta, bądź wystąpić na drogę sądową celem dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Inne

42. Przy każdorazowym opuszczeniu Domku prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem domku (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia itd.). Prosimy o dbanie o wynajęty Domek, wyłączanie zbędnego oświetlenia, ogrzewania elektrycznego, zamykanie okien i zakręcanie wody.
49. Obowiązuje zakaz wnoszenia sprzętu narciarskiego oraz rekreacyjnego do Domków.
50. Wyposażenie każdego z Domków powinno być zgodne z przedstawioną Ofertą. Ze względu na dokonywanie w Domkach bieżących remontów (odświeżających lub naprawczych) Oferta przedstawiona na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości pod względem kolorystycznym i designu.
51. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za prace remontowe mające miejsce na terenie posesji podczas pobytu Gości.
52. REZERWACJE BEZ RYZYKA. W przypadku wprowadzenia obostrzeń dotyczących wynajmu krótkoterminowego – Goście mogą przenieść wpłacony Zadatek z terminu objętego zakazem wynajmu na inny dogodny termin lub otrzymać Voucher na pełną kwotę Zadatku.
53. Rezerwację Można odstąpić innym osobom jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem rezerwacji.W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), przedstawiamy wszelkie niezbędne informacje o zakresie i podstawach prawnych przetwarzania twoich danych osobowych, a także nasze dane kontaktowe, aby pomóc ci zrozumieć, w jaki sposób będziemy przetwarzać twoje dane, a także zapewnić cię, że stosujemy wystarczające i skuteczne środki ochrony tych danych.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest System Rezerwacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pańskiej 98 lok. 104, 00-837 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000352512, NIP: 6793031925, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (dalej: „Administrator” lub „my”). W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie Polityki prywatności i plików cookies można skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: pocztą tradycyjną wysłaną na adres: ul. Pańska 98/104, 00-837 Warszawa; drogą elektroniczną pod adresem e-mail: h.szewczk@solution-one.eu. Za „Serwis” uważa się stronę internetową www.osadypoli.pl.


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane przez nas, gdy: wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit.) a) RODO), co obejmuje: 1. świadczenie usług marketingowych; 2. świadczenie usług polegających na wynajmie krótkoterminowym obiektów; przetwarzanie jest konieczne w celu podjęcia kroków na twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), co obejmuje świadczenie usług polegających na realizacji zakwaterowania krótkoterminowego; przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); przetwarzanie jest konieczne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), które obejmują: 1. ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników Serwisu; 2. odpowiadanie na wiadomości i pytania użytkowników Serwisu; 3. analizę statystyczną aktywności w Serwisie, usprawnienie działania Serwisu oraz działania marketingowe Administratora; 4. poprawę jakości naszych produktów i usług; 5. przetwarzanie danych w ramach profilu Administratora na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram (dane są współadministrowane przez Administratora oraz odpowiednio Facebook/Instagram); 6. rozpatrzenie reklamacji, jak również poinformowanie o wyniku reklamacji.


Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania niektórych danych osobowych może uniemożliwić lub znacząco utrudnić korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności. W przypadku podania danych w zakresie niewystarczającym do wykonania danej czynności dane te będą niezwłocznie usuwane.


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nim umów (w tym podmioty świadczące IT, doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową), podwykonawcy, którzy świadczą dla Administratora usługi na podstawie zawartej z nim umowy oraz innym podmiotom na potrzeby przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zachowania zgodności, zarządzania ryzykiem, rozwoju przedsiębiorstwa i/lub spraw związanych z utrzymaniem ładu korporacyjnego lub organom administracji rządowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Okres przechowywania twoich danych osobowych

Twoje dane będą przez nas przetwarzane (i) w związku z zawartą umową do czasu zakończenia realizacji czynności objętych umową, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa; (ii) jeżeli skontaktowałeś się z nami w jakiejkolwiek formie, będziemy przetwarzali twoje dane osobowe do czasu udzielenia odpowiedzi na twoje pytania; (iii) w przypadku reklamacji, będziemy przetwarzali dane przez czas trwania procesu reklamacyjnego; (iv) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody lub usprawiedliwionego interesu administratora, odpowiednio do czasu wycofania zgody lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Kiedy Państwa informacje przestaną być nam potrzebne, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia ich z naszych systemów i zapisów lub w celu ich odpowiedniej anonimizacji tak, aby uniemożliwić zidentyfikowanie Państwa na ich podstawie.


Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO w związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa: prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. RODO);
prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), w określonych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub wykonania umowy.
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali twoje dane innemu administratorowi, jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy taka czynność będzie technicznie możliwa (art. 20 RODO);
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny wobec twojego interesu lub twoich praw i wolności, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@osadypoli.pl lub pocztą tradycyjną na adres: System Rezerwacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pańska 98/104, 00-837 Warszawa.
Przysługuje ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00


Zautomatyzowane przetwarzanie danych 

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są poddawane profilowaniu.


Przekazywanie danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Niemniej jednak, niektóre ze zgromadzonych danych mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z wykorzystaniem Google Analytics, na zasadach i warunkach określonych w części „Cookies” niniejszego dokumentu, w rozdziale „Google Analytics”.


Linki do innych stron internetowych

Serwer może zawierać linki do innych stron internetowych, których polityki prywatności mogą różnić się od naszej. Nie odpowiadamy za zbieranie, przetwarzanie ani ujawnianie danych osobowych zebranych za pośrednictwem innych stron internetowych. Ponadto nie odpowiadamy za informacje ani treści zamieszczone na takich stronach. Linki do innych stron podawane są wyłącznie dla wygody. Korzystanie przez Państwa z takich stron i ich przeglądanie podlega ich postanowieniom określonym w ich politykach. Prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności umieszczonymi na takich innych stronach, które mogą Państwo odwiedzić za pośrednictwem naszej strony.


PLIKI COOKIES

Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te w żaden sposób nie ingerują w funkcjonowanie Twojego urządzenia. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu: ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania; późniejszego skojarzenia użytkownika (jednak bez przetwarzania jego danych osobowych) w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane; zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; dostosowania zawartości Serwisu do określonych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika; uwierzytelniania użytkowników; udostępnienia w Serwisie treści w możliwie wysokiej do osiągnięcia jakości. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies: „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej, wyłączenia przeglądarki internetowej; „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika; „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies, pliki Cookies wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa itp.; „Google Analytics cookies” – powinieneś zapoznać się z polityką cookies dostępną pod adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl.


Mechanizm działania Cookies w Serwisie

Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (po kliknięciu w nazwę przeglądarki zostaniesz przekierowany na odpowiednią stronę internetową): Google Chrome; Internet Explorer; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Opera; Wyłączenie informacji Cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszego Serwisu, jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies.


Google Analytics

W Serwisie korzystamy z Google Analytics – usługi analizy internetowej, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu poznania Użytkowników naszego Serwisu i zoptymalizowania naszej oferty dla tych Użytkowników (cele marketingowe i optymalizacyjne). Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszego Serwisu, tworzenia raportów dotyczących aktywności w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszego Serwisu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez Cookies i związanych z korzystaniem przez niego z naszego Serwisu (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, instalując wtyczkę udostępnioną przez Google (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Więcej informacji na temat warunków ochrony danych można znaleźć pod adresem (po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl /. Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en


Wtyczki do mediów społecznościowych

W Serwisie można znaleźć wtyczki do mediów społecznościowych. Wtyczki te mogą powodować wysyłanie plików Cookies (w tym danych osobowych użytkownika) do serwisów społecznościowych. Aby uzyskać informacje dotyczące wykorzystywania plików Cookies przez portale społecznościowe, należy zapoznać się z polityką prywatności tych portali, do których odnośniki możesz znaleźć poniżej.


Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation


Instagram

https://help.instagram.com/519522125107875


Dodatkowe informacje

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w twoim urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów, w szczególności od dostawców takich jak Google, w celu umożliwienia Użytkownikom skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności, w związku z czym, ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym ich polityki prywatności.


Zmiany Polityki Prywatności i plików Cookies

W celu zapewnienia zgodności przekazywanych informacji z aktualnymi wymogami prawnymi zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i plików Cookies w dowolnym momencie. Zastrzeżenie to dotyczy również przypadków, w których informacje o ochronie danych osobowych muszą zostać dostosowane ze względu na nowe lub zmienione usługi i funkcjonalności oferowane przez nasz Serwis. Zmiana niniejszej Polityki Prywatności i plików Cookies zostanie dokonana poprzez umieszczenie nowego tekstu w Serwisie, który wejdzie w życie automatycznie przy kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej. Wszelkie poprzednie wersje Polityki Prywatności i plików Cookies będą udostępniane na żądanie.